esweld.sk
 

Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach na ochranu osobných údajov

V tomto dokumente nájdete bližšiu špecifikáciu jednotlivých práv, ktoré máte v oblasti ochrany Vašich osobných údajov zaručené podľa čl. 15 - 22 a čl. 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), tzv. General Data Protection Regulation (ďalej len "GDPR").

Toto poučenie poskytuje spoločnosť ESWELD SK, s r.o., IČO: 30776465 , so sídlom Závadská 8 Bratislava, 83106. Fyzické osoby, ktorých údaje spoločnosť ESWELD spracováva, majú podľa GDPR tieto práva:

 1. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom

Toto právo spočíva v možnosti obrátiť sa na spoločnosť ESWELD, ako na správcu Vašich osobných údajov, a požadovať potvrdenie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje, alebo nie.

Pokiaľ od nás dostanete informáciu o tom, že Vaše osobné údaje spracovávame, máte právo požadovať ďalej tieto informácie:

 • Aký je účel spracovania Vašich osobných údajov?

 • O akú kategóriu osobných údajov sa jedná?

 • Komu sú Vaše osobné údaje prenášané, či sprístupnené? Jedná sa o príjemcu z tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie?

 • Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame, poprípade čo túto dobu určuje?

 • Máte právo požadovať vymazanie alebo opravu Vašich osobných údajov a na všetky informácie s týmto právom súvisiace.

 • Máte právo požadovať obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov a na všetky informácie s týmto právom súvisiace.

 • Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a na všetky informácie s týmto právom súvisiace.

 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov a na všetky informácie s týmto právom súvisiace.

 • Máte právo na informácie o zdrojoch Vašich osobných údajov v prípade, keď nám Vaše osobné údaje neboli poskytnuté priamo Vami.

 • Máte právo požadovať informácie o tom, či dochádza k profilovaniu Vašich osobných údajov, tj. Aký je postup spracovania Vašich osobných údajov, aký je význam a predpokladaný dopad na Vaše osobné údaje.

 • Máte právo požadovať informácie o tom, či dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov automatizovaným spôsobom, tj. Aký je postup spracovania Vašich osobných údajov, aký je význam a predpokladaný dopad na Vaše osobné údaje.

 • Máte právo na informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje prenášané do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie a o prijatých zárukách.

 • Máte právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov, ktoré sa vzťahujú k Vašej osobe. Kópia Vám bude poskytnutá bezplatne. V prípade Vašej opätovnej žiadosti Vám môžeme z dôvodu vzniknutých administratívnych nákladov účtovať primeraný poplatok.

 1. Máte právo na opravu Vašich osobných údajov

V prípade, že zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame sú nepresné, máte právo od nás požadovať ich opravu, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo nám to oznámite.

 1. Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov

Toto právo je tiež nazývané ako právo byť zabudnutý. Pokiaľ u nás toto svoje právo uplatníte, máme povinnosť všetky Vaše osobné údaje z našej evidencie vymazať. Tejto požiadavke však nemôžeme vyhovieť vždy, ale iba v prípade, že bude splnený ktorýkoľvek z týchto dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;

 • Odvoláte Váš súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a my nemáme žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov;

 • Ak ste vzniesol / a námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pre ktoré je zákonným dôvodom spracovanie nevyhnutnosť, plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ak by sme tým boli poverení, alebo je to nevyhnutné na oprávnené záujmy našej či tretej strany alebo ide o spracovanie formou profilovanie a súčasne neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by nás naďalej na spracovanie oprávňovali;

 • Vaše osobné údaje spracovávame nezákonne;

 • Vaše osobné údaje sa musia vymazať, aby sme mohli splniť povinnosť, ktorú nám ukladá právo Európskej únie alebo Slovenskej republiky;

 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti priamo dieťaťu, bez toho aby boli splnené podmienky.

K vymazaniu Vašich osobných údajov ale nedôjde pokiaľ:

 • by to bolo v rozpore s výkonom práva na slobodu prejavu a informácie;

 • by sme tým porušili povinnosť, ktorú nám ukladá právo Európskej únie alebo Slovenskej republiky;

 • je to potrebné z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

 • je to potrebné na účely archivácie vo verejnom záujme;

 • je to nevyhnutné najmä na vedecké účely a historický výskum;

 • je to nevyhnutné pre uplatnenie právnych nárokov.

V prípade, že budú splnené podmienky na vymazanie Vašich osobných údajov, máme povinnosť o tejto Vašej požiadavke informovať aj toho správcu, o ktorom vieme, že Vaše osobné údaje spracováva a oznámiť mu, že si prajete, aby Vaše osobné údaje boli vymazané. Túto povinnosť máme avšak iba v prípade, kedy nám to dostupná technológia a primerané náklady umožňujú. Toto posúdenie je výlučne na nás, ako na správcovi a nemožno vynucovať jeho splnenie.

Ak nebudú splnené podmienky pre vymazanie Vašich osobných údajov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať bez zbytočného odkladu a uvedieme aj dôvody prečo Vášmu právu nemôžeme vyhovieť.

 1. Máte právo požadovať obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov

Pokiaľ u nás toto právo uplatníte, máme povinnosť obmedziť rozsah spracovania Vašich osobných údajov. Tejto požiadavke však nemôžeme vyhovieť vždy, ale iba v prípade, že bude splnený ktorýkoľvek z týchto dôvodov:

 • ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú nepresné, obmedzíme spracovanie Vašich osobných údajov po dobu, než túto skutočnosť overíme;

 • ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov vykonávame nezákonne a zároveň odmietate prevedenie vymazania Vašich osobných údajov;

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre spracovanie, ale pre určenie Vášho prípadného právneho nároku;

 • využil / a ste práva namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a nebolo doteraz rozhodnuté, či prevažujú naše oprávnené dôvody pre ich spracovanie.

Pokiaľ bude Vami požadované obmedzenie zrušené, budete o tom z našej strany včas upozornený / a.

 1. Naša oznamovacia povinnosť o oprave, vymazania alebo obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov

Ak sme Vaše osobné údaje sprístupnili jednotlivým príjemcom, máme povinnosť oznámiť im všetky opravy, výmazy či obmedzenia spracovania osobných údajov, ktoré boli vo vzťahu k Vašim osobným údajom urobené. Túto povinnosť nie sme schopní splniť, ak by to pre nás bolo nemožné alebo by to vyžadovalo neprimerané úsilie. Pokiaľ o to požiadate, poskytneme Vám zoznam príjemcov, ktorí boli vo vzťahu k Vašim osobným údajom vyrozumení.

 1. Máte právo požadovať o prenesenie Vašich osobných údajov

Máte právo požadovať a získať od nás Vaše osobné údaje, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. Toto právo Vám bude umožnené len za predpokladu, že spracovanie vykonávame na základe Vami udeleného súhlasu na spracovanie Vašich osobných údajov alebo je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, v prípade, že bola s nami uzatvorená a spracovanie Vašich osobných údajov je vykonávané automatizovanými prostriedkami. V opačnom prípade nemáme povinnosť Vašej žiadosti o prenesenie Vašich osobných údajov vyhovieť. Ak je to pre nás technicky realizovateľné, máte možnosť požadovať odovzdanie Vašich osobných údajov priamo inému správcovi.

 1. Máte právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sú Vaše osobné údaje spracovávané z dôvodu nevyhnutného na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo je to potrebné na účely našich oprávnených záujmov, či oprávnených záujmov tretej strany, vrátane prípadu profilovanie.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu môžete namietať kedykoľvek. Ak tak urobíte, nebudeme Vaše údaje pre tieto účely už ďalej spracovávať.

V prípade, že by Vaše osobné údaje boli spracovávané na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely, nemáte právo vzniesť proti takémuto spracovaniu námietku, jednalo by sa o spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej z dôvodov verejného záujmu.

 1. Vaše právo vzťahujúce sa k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu

Máte právo požadovať, aby Vaše osobné údaje neboli spracované automatizovaným spôsobom, či profilovaním.

Automatizovaným spôsobom je myslené spracovanie pomocou výpočtovej techniky, bez ľudského zásahu.

Profilovanie je určitá forma spracovania Vašich osobných údajov, ktorá prebieha tiež automatizovane a používa sa k tomu, aby sme mohli vyhodnotiť určité veci, ktoré sa vzťahujú k Vašej osobe. Jedná sa napríklad o vyhodnotenie Vašich osobných preferencií v určitej oblasti, odhad Vašej ekonomickej situácie a pod.

Vaše právo, aby Vaše osobné údaje neboli spracované automatizovaným spôsobom, či profilovaním, je však obmedzené v prípadoch, keď tieto metódy spracovania sú nevyhnutné, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu alebo pre jej následné plnenie. Ďalej nie je možné uplatniť, ak tak ustanovuje právo Európskej únie alebo Slovenskej republiky, alebo ak k tomuto spracovaniu máme Váš výslovný súhlas.

 1. Naša povinnosť oznamovania prípadu porušenie zabezpečenia, ktorá by mohla predstavovať riziko pre Vaše práva a slobody

Vaše osobné údaje, sú spracovávané a ukladané za pomoci riadnych technických a bezpečnostných opatrení. Naše systémy sú pravidelne kontrolované a aktualizované, aby poskytovali Vašim osobným údajom čo najvyššiu záruku ochrany.

Ak by však aj napriek všetkým našim opatreniam došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a to tak, že by to pre Vás mohlo predstavovať vysoké riziko, bude Vám táto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámená, spolu s povahou tohto porušenia zabezpečenia, pravdepodobnými dôsledkami, ktoré pre vás môžu nastať, vrátane prijatých opatrení na vyriešenie tejto záležitosti.

Buďte prosím informovaní, že v prípade, ak by to pre nás bolo neprimerane ťažké, môžete byť informovaní aj prostredníctvom verejných oznamov.

Súčasne máme povinnosť ohlásiť prípad porušenia, ktoré by mohlo byť rizikové pre Vaše práva a slobody, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 72 hodín (72 hodín od času, kedy sme sa o porušení dozvedeli) Úradu na ochranu osobných údajov.

DTE
INTEC
ARO
ESWELD SK, s r.o.

Závadská 7616/8
SK - 831 06 Bratislava
Slovak Republic


IČO:30 776 465
DIČ:2020341345
IčDPH:SK2020341345tel.:: +421 908 794 075
email: esweld@esweld.sk